Home page

supported by:
Vigil Logo


National
Skydiving
League

226 Pecan Street
Deland FL 32724
tel: (386) 801-0804

© 2003 - 2022
All Rights Reserved


supported by:
In Time Scoring


Valid HTML Valid CSS!

Tanay - AAA Class

Tanay

Members: Vladimir Arutunov, Ruslan Azarov, Andrey Barabash, Valentin Ilin, Igor Kalinin, Kirill Kirillov, Vasily Korotkov, Alexander Kvochur, Alexey Minaev, Vadim Niyazov, Vladimir Ostanin, Vladimir Pavlenko, Tatiyana Polyanskaya, Sergey Polyanskiy, Andrei Rashev, Sergey Romaniv, Dmitry Samokhval, Oleg Shalamykhin, Sergey Shenin, Evgeny Stashchenko, Alexander Tychinskiy, Nikolay Vylegzhanin, Sergey Yalpaev

Dec 14th, 2021
IFS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 10,F,3 19,18,5 13,Q,12 L,G,2,J 1,O,6 H,B,8,16 K,21,A,7 E,9,C,22 M,D,17,N 15,P,11 Total Avg
1 Tanay 8  RU  E 29 -1 21    26    26    29    29    26    28    25    34     273 27.3
Roster: Andrey Barabash, Valentin Ilin, Vasily Korotkov, Vladimir Pavlenko, Dmitry Samokhval, Evgeny Stashchenko, Alexander Tychinskiy, Sergey Yalpaev


Dec 6th, 2021
FS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class P,J,21,D 20,9,H M,22,17 8,15,E F,1,13 19,C,14 O,10,Q,16 12,G,3 5,4,L N,18,7 Total Avg
1 Tanay 8  RU  E 18    19 -1 18    20    23 -1 16    19 -1 23    21    19     196 19.6
Roster: Andrey Barabash, Valentin Ilin, Igor Kalinin (Video), Vasily Korotkov, Vladimir Pavlenko, Dmitry Samokhval, Evgeny Stashchenko, Alexander Tychinskiy, Sergey Yalpaev


Aug 10th, 2021
FS8
1 2 3 4 5 6 7 Total Avg
Rank AAA Class O,19,Q,5 17,B,E,P H,15,12 M,N,7,F K,L,C,4 J,18,16 1,9,A Total Avg
1 Tanay 8  RU  E 18    21 -1 20    23    26    23    22     153 21.9
Roster: Andrey Barabash, Valentin Ilin, Kirill Kirillov (Video), Vasily Korotkov, Vladimir Pavlenko, Dmitry Samokhval, Evgeny Stashchenko, Alexander Tychinskiy, Sergey Yalpaev


Mar 29th, 2021
FS8
1 2 3 4 Total Avg
Rank AAA Class 1,J,3 Q,K,D,H,L F,B,C,22 18,E,21 Total Avg
1 Tanay 8  RU  E 29 -2 26    25    16 -2  96 24.0


Oct 8th, 2019
FS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 13,11,16 P,22,4 O,7,21 9,20,G 18,15,L K,10,3 6,14,C 1,M,A,17 F,D,Q,8 2,5,E Total Avg
1 Tanay 8  RU  E 19    26    18    20    23    21 -1 20    24    20    16     207 20.7
Roster: Andrey Barabash, Valentin Ilin, Kirill Kirillov (Video), Vasily Korotkov, Alexey Minaev (Alternate), Vladimir Pavlenko, Dmitry Samokhval, Evgeny Stashchenko, Alexander Tychinskiy, Sergey Yalpaev


Sep 17th, 2019
FS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 13,16,20 C,B,M,D,1 N,Q,17,D 5,L,E,21 P,15,12 14,4,22 10,O,9 F,19,8 11,7,18 2,6,A Total Avg
1 Tanay 8  RU  E 20    23    23    19    26    21    17    16 -1 17 -1 19     201 20.1


Jul 26th, 2019
FS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class N,E,D,16 G,F,Q,C,13 8,B,A,3 L,10,1 22,J,K,14 21,9,M 18,O,12 4,7,11 20,19,2 H,6,15 Total Avg
1 Tanay  RU  E 23 -2 22    21    23    20    20    18 -1 23    17    22    209 20.9


Apr 18th, 2019
IFS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class L,17,4 A,F,3,13 15,18,6 D,8,O,N P,E,11,9 M,Q,J,16 C,K,19,22 10,1,7 5,G,B,2 H,21,12 Total Avg
1 Tanay  RU  E 31 -2 32    29 -1 27    29    42    27    28 -1 25    27     297 29.7
Roster: Andrey Barabash, Valentin Ilin, Vasily Korotkov, Alexey Minaev (Alternate), Vladimir Pavlenko, Dmitry Samokhval, Evgeny Stashchenko, Alexander Tychinskiy, Sergey Yalpaev


Oct 7th, 2018
FS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 21,L,B,G 22,18,17 19,7,O J,16,12 10,A,D,15 Q,M,F,C,N H,20,P,13 6,14,11 E,2,5 4,1,3 Total Avg
1 Tanay  RU  E 21 -1 21    17    22 -1 20    28    16 -1 18    18    28 -1  209 20.9
Roster: Andrey Barabash, Valentin Ilin, Kirill Kirillov (Video), Vasily Korotkov, Alexey Minaev (Alternate), Vladimir Pavlenko, Dmitry Samokhval, Evgeny Stashchenko, Alexander Tychinskiy, Sergey Yalpaev


Aug 7th, 2017
FS8
1 2 3 Total Avg
Rank AAA Class L,O,F,K,11 C,3,7 13,2,G Total Avg
1 Tanay  RU  E 22    20 -1 17    59 19.7
Roster: Andrey Barabash, Valentin Ilin, Kirill Kirillov (Video), Vasily Korotkov, Alexey Minaev, Vladimir Pavlenko, Dmitry Samokhval, Evgeny Stashchenko (Coach), Alexander Tychinskiy, Sergey Yalpaev


Sep 25th, 2016
FS8
1 2 3 4 5 6 7 8 Total Avg
Rank AAA Class C,10,P,E L,M,Q,2 F,17,7 D,G,21,14 A,H,K,15 J,9,19 22,N,11 12,1,16 Total Avg
1 Tanay  RU  E 18 17 18 14 22 15 22 21 147 18.4
Roster: Vladimir Arutunov, Andrey Barabash, Valentin Ilin, Vasily Korotkov, Vadim Niyazov (Video), Dmitry Samokhval, Evgeny Stashchenko, Alexander Tychinskiy, Sergey Yalpaev


Sep 12th, 2016
FS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 12,A,16 18,15,O 1,F,E,C 17,B,14 10,2,20 21,11,G J,5,19 L,M,K,7 D,8,4 3,13,Q Total Avg
1 Tanay  RU  E 23    19    25    17    14 -1 16    16    21    20    19     190 19.0
Roster: Vladimir Arutunov, Andrey Barabash, Valentin Ilin, Vasily Korotkov, Vadim Niyazov (Video), Vladimir Pavlenko, Dmitry Samokhval, Evgeny Stashchenko, Alexander Tychinskiy, Sergey Yalpaev


Dec 7th, 2015
FS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 20,13,4 F,L,B,G,P 22,D,7 14,O,5 9,C,J,H 19,K,3 Q,17,E,A 15,21,18 12,16,1 8,11,2 Total Avg
1 Tanay  RU  E 17 26 17 14 19 21 17 17 24 13 185 18.5
Roster: Ruslan Azarov, Andrey Barabash, Valentin Ilin, Vasily Korotkov, Alexander Kvochur, Dmitry Samokhval, Oleg Shalamykhin, Evgeny Stashchenko, Alexander Tychinskiy


Nov 25th, 2015
IFS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class L,F,C,7 5,6,19 2,9,3 G,A,12,10 B,11,22 16,1,21 K,M,18,P E,O,J,8 Q,17,15 N,H,4,D Total Avg
1 Tanay  RU  E 29 22 20 22 31 30 27 23 25 38 267 26.7
Roster: Ruslan Azarov, Andrey Barabash (Alternate), Valentin Ilin, Vasily Korotkov, Alexander Kvochur, Dmitry Samokhval, Oleg Shalamykhin, Evgeny Stashchenko, Alexander Tychinskiy


Sep 10th, 2015
FS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 1,4,D E,3,L,G C,16,N,9 13,J,11 Q,2,A,14 K,7,8 P,18,21 15,12,F B,22,O,10 20,5,M Total Avg
1 Tanay  RU  E 24 24 19 17 17 15 14 20 15 15 180 18.0
Roster: Ruslan Azarov, Andrey Barabash, Valentin Ilin, Vasily Korotkov, Alexander Kvochur (Alternate), Vadim Niyazov (Video), Dmitry Samokhval, Oleg Shalamykhin, Evgeny Stashchenko, Alexander Tychinskiy


Nov 30th, 2014
FS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class Q,5,6 F,22,18 19,8,21 4,16,K 14,A,H,17 B,12,E,3 O,J,15,L C,20,N,G M,9,P,7 11,1,10 Total Avg
1 Tanay  RU  E 16 19 12 24 14 17 18 17 17 16 170 17.0
Roster: Ruslan Azarov, Andrey Barabash, Valentin Ilin, Vasily Korotkov, Alexander Kvochur, Alexey Minaev, Vadim Niyazov (Video), Andrei Rashev, Oleg Shalamykhin, Evgeny Stashchenko


Sep 21st, 2014
FS8
1 2 3 4 5 6 7 8 Total Avg
Rank AAA Class G,13,6 O,21,11 1,Q,20 7,10,M L,22,16 J,E,9,19 D,N,2,A 14,12,17 Total Avg
1 Tanay  RU  E 12 9 10 11 13 12 10 11 88 11.0


Dec 1st, 2013
FS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 11,H,12 F,15,10 A,N,E,Q,8 K,4,L,6 M,C,20,5 13,O,16 3,17,18 21,7,1 G,22,14 P,19,9 Total Avg
1 Tanay  RU  E 15 15 13 16 14 16 13 13 14 14 143 14.3
Roster: Andrey Barabash, Valentin Ilin, Alexey Minaev, Vadim Niyazov (Video), Vladimir Ostanin, Vladimir Pavlenko, Sergey Romaniv, Sergey Shenin, Nikolay Vylegzhanin


Sep 8th, 2013
FS8
1 2 3 Total Avg
Rank AAA Class 22,15,C 1,F,4 G,E,14,3 Total Avg
1 Tanay  RU  E 15 19 10 44 14.7


Aug 14th, 2013
FS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Avg
Rank AAA Class O,4,H,3 9,17,P L,1,G,12 7,10,21 16,E,A,15 8,2,B 18,5,Q F,14,K,N M,C,D,13 Total Avg
1 Tanay  RU  E 6 9 12 9 9 6 11 12 9 83 9.2
Roster: Vladimir Arutunov, Andrey Barabash, Valentin Ilin, Vadim Niyazov (Video), Vladimir Ostanin, Tatiyana Polyanskaya, Sergey Polyanskiy, Sergey Romaniv, Alexander Tychinskiy


Sep 24th, 2012
FS8
1 2 3 4 5 Total Avg
Rank AAA Class 7,M,D,5 A,21,F,18 C,14,20 17,Q,19 11,9,13 Total Avg
1 Tanay  RU  E 11 14 12 11 11 59 11.8