supported by:
Vigil Logo


National
Skydiving
League

226 Pecan Street
Deland FL 32724
tel: (386) 801-0804

© 2003 - 2021
All Rights Reserved


supported by:
In Time Scoring


Valid HTML Valid CSS!

Barkli - AAA Class

Barkli

Members: Leonid Kazinets, Michail Kuznetsov, Alexey Minaev, Vladimir Pavlenko, Dmitriy Samokhval, Andrey Seliverstov, Oleg Shalamykhin, Oleg Shalomikhin, Sergej Shenin, Sergey Shenin, Nikolay Vylegzhanin

Aug 28th, 2014
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class E,3,C,5 F,6,D,21 19,H,2 M,4,1 O,14,A,P 8,J,16 7,11,12 22,20,15 17,G,18 13,B,9 Total Avg
1 Barkli  RU  E 24 23 20 22 25 21 19 16 18 26 214 21.4
Roster: Alexey Minaev, Vladimir Pavlenko, Dmitriy Samokhval, Andrey Seliverstov (Video), Nikolay Vylegzhanin


Dec 3rd, 2013
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 11,H,12 F,15,10 A,N,E,Q,8 K,4,L,6 M,C,20,5 13,O,16 3,17,18 21,7,1 G,22,14 P,19,9 Total Avg
1 Barkli  RU  E 20 23 31 24 23 20 16 21 18 27 223 22.3


Sep 7th, 2013
FS4
1 2 3 Total Avg
Rank AAA Class 15,H,16 17,5,7 K,Q,P,22 Total Avg
1 Barkli  RU  E 23 29 29 81 27.0


Aug 16th, 2013
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class O,4,H,3 9,17,P L,1,G,12 7,10,21 16,E,A,15 8,2,B 18,5,Q F,14,K,N M,C,D,13 20,J,19 Total Avg
1 Barkli  RU  E 26 31 21 20 22 21 24 25 26 21 237 23.7


May 1st, 2013
FS4
1 2 Total Avg
Rank AAA Class 18,14,11 10,M,21 Total Avg
1 Barkli  RU  E 19 20 39 19.5


Mar 16th, 2013
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 6,17,15 B,11,16 18,N,22 9,4,F J,E,C,3 K,O,12,M 5,D,8 Q,13,14 G,7,H,10 1,20,21 Total Avg
1 Barkli  RU  E 20 -1 22    21    27 -1 27 -2 27    22    18 -2 21 -2 19    224 22.4


Mar 2nd, 2013
IFS4
1 2 3 4 5 6 7 8 Total Avg
Rank AAA Class G,10,N,O 14,K,2 8,18,22 7,15,E M,17,A,21 13,J,20 L,11,F,9 3,C,16 Total Avg
1 Barkli  RU  E 27 23 20 30 31 22 30 25 208 26.0


Dec 5th, 2012
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 5,12,E 6,D,B,K O,8,7 N,13,18 10,21,M 19,H,11 C,G,1,A 20,9,15 16,F,P,Q 2,J,4 Total Avg
1 Sky Panthers Barkli  RU  E 19 -2 29 -1 22 -1 21    21    18 -2 28    20 -2 35    20 -1 233 23.3
Roster: Vladimir Pavlenko, Andrey Seliverstov (Video), Oleg Shalamykhin, Sergey Shenin, Nikolay Vylegzhanin


Sep 23rd, 2012
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 20,F,D,16 P,B,18,K 6,21,G 12,M,9 E,17,3 O,Q,H,13 2,10,C 11,J,22 8,1,4 5,L,N,14 Total Avg
1 Sky Panthers Barkli  RU  E 23 29 22 25 24 26 19 19 16 24 227 22.7


Sep 13th, 2011
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 21,6,7 5,L,8 H,Q,P,J,E G,13,19 1,C,18 B,16,O,14 A,D,17,M 3,15,10 9,2,4 F,22,11 Total Avg
1 Sky Panthers Barkli  RU  E 22 22 54 19 21 23 34 19 22 22 258 25.8


Aug 4th, 2011
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class C,22,19 E,M,1,2 12,9,16 O,8,10 Q,14,5 P,17,K,18 21,L,J,13 3,11,B 20,G,H,4 N,F,A,7 Total Avg
1 Sky Panthers Barkli  RU  E 18 21 19 16 19 16 15 19 19 33 195 19.5
Roster: Leonid Kazinets (Tail), Vladimir Pavlenko (Point), Andrey Seliverstov (Video), Oleg Shalamykhin (Outside Center), Sergey Shenin (Inside Center), Nikolay Vylegzhanin (Alternate)


Aug 3rd, 2010
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 10,7,12 3,11,5 J,M,Q,P,L 19,1,13 N,18,20 K,17,8 2,15,H 4,D,6 O,E,9,G 22,B,16 Total Avg
1 Sky Panthers Barkli  RU  E 19 21 56 21 19 21 23 22 41 21  264 26.4
Roster: Michail Kuznetsov (Inside Center), Vladimir Pavlenko (Tail), Andrey Seliverstov (Video), Oleg Shalamykhin (Outside Center), Sergey Shenin (Point)


Jun 21st, 2010
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 7,4,M 9,A,1 22,D,O,20 19,17,3 11,Q,K,C 21,L,15 H,E,N,14 B,P,F,J,G 12,8,5 10,6,16 Total Avg
1 Sky Panthers Barkli  RU  E 26 26 23 22 27 22 23 45 19 21 254 25.4


Sep 3rd, 2009
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 8,19,A 7,L,12 10,14,9 22,N,J,G C,6,5 D,O,4,Q 15,13,18 21,2,20 1,H,17 3,B,M,K Total Avg
1 Barkli  RU  E 18 21 19 23 22 26 18 13 21 29 210 21.0
Roster: Leonid Kazinets (Tail), Vladimir Pavlenko (Point), Andrey Seliverstov (Video), Oleg Shalamykhin (Outside Center), Sergey Shenin (Inside Center)


Aug 3rd, 2009
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 9,J,21 1,H,5 20,N,15 B,K,7,A 12,11,F O,M,18,16 L,14,D,4 19,G,10 E,3,Q,6 13,P,2 Total Avg
1 SkyLight Barkli  RU  E 26 22 17 28 18 21 20 16 19 19 206 20.6


Jul 17th, 2009
FS4
1 2 3 4 5 Total Avg
Rank AAA Class 19,7,14 G,9,3 4,O,2 8,C,P,10 M,K,D,H,B Total Avg
1 Sky Panthers Barkli  RU  E 20 27 20 19 39 125 25.0


Jun 26th, 2009
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 7,O,17 20,11,18 9,D,E,22 21,1,10 L,6,8 2,14,Q 15,4,H B,16,J,A 3,G,5 C,5,M,P Total Avg
1 SkyLight Barkli  RU  E 24 17 25 14 19 16 18 25 20 27 205 20.5


May 3rd, 2009
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 6,21,B 14,18,9 12,O,3 L,16,A,Q F,13,11 10,17,8 5,1,20 N,7,4 P,K,15,C 22,19,G Total Avg
1 SkyLight Barkli  RU  E 21 17 18 25 16 16 19 20 23 18 193 19.3


Aug 9th, 2008
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 Total Avg
Rank AAA Class B,17,7 H,N,13,A 10,J,C,6 18,12,2 E,3,9 19,O,4 D,M,5,16 14,20,21 Total Avg
1 Sky Panthers Barkli  RU  E 28 30 22 16 28 20 27 17 188 23.5
Roster: Michail Kuznetsov, Vladimir Pavlenko, Andrey Seliverstov (Video), Oleg Shalamykhin, Sergey Shenin


Jun 17th, 2008
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class A,G,9,E F,J,16,21 20,2,18 13,Q,L,8 22,M,3 6,11,5 H,19,14 1,17,4 O,B,N,K,12 15,D,C,7 Total Avg
1 Sky Panthers Barkli  RU  E 39 27 19 23 24 18 20 20 29 24 243 24.3


Mar 29th, 2008
IFS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 21,18,13 15,11,F E,H,19,O 14,2,N 12,1,K Q,5,C,3 P,9,A,J 6,G,7 4,10,M 16,20,B Total Avg
1 Skylight Barkli  RU  E 19 16 33 20 17 24 45 26 21 21 242 24.2


Aug 6th, 2007
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 8,4,9 P,7,13 14,F,1 21,3,6 K,N,2,5 L,G,20,22 E,19,17 11,B,J,15 M,16,O,D 12,C,Q,10 Total Avg
1 Sky Panthers  RU  E 23 23 22 19 25 18 21 24 32 22 229 22.9


Jul 2nd, 2007
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 7,M,9 E,Q,D,J,K 5,10,21 N,O,19,20 B,17,18 P,3,G,4 2,22,A C,6,8 14,F,16 1,13,H Total Avg
1 Sky Panthers Barkli  RU  E 31 40 20 22 24 24 20 17 22 18 238 23.8


Apr 7th, 2007
IFS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 19,O,5 A,G,K,P,M 13,9,N Q,10,F,B 1,J,20 8,16,D 11,14,7 L,2,21 4,C,12 H,15,3 Total Avg
1 Sky Panthers  RU  E 24 43 30 28 8 23 20 21 21 25 243 24.3


Aug 6th, 2006
FS4
1 2 3 4 5 Total Avg
Rank AAA Class N,20,16 K,J,C,G,3 D,19,B,6 L,14,10 F,17,M,2 Total Avg
1 Sky Panthers Barkli  RU  E 21 23 23 17 25 109 21.8
Roster: Leonid Kazinets, Michail Kuznetsov, Vladimir Pavlenko, Andrey Seliverstov (Video), Oleg Shalamykhin, Sergej Shenin


Jun 28th, 2006
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class B,18,N,12 H,O,G,9 22,11,C M,13,E,21 8,1,20 15,D,17 3,2,10 5,7,P J,Q,A,16 F,K,6,19 Total Avg
1 Sky Panthers Barkli  RU  E 18 42 18 25 17 21 19 26 31 24 241 24.1


Oct 26th, 2005
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Avg
Rank AAA Class 4,H,7 12,16,19 M,J,O,5 8,15,K G,C,20,D 9,14,Q 18,N,22 P,10,1 2,11,21 Total Avg
1 SkyLight Barkli  RU  E 20 16 28 13 17 18 15 17 17 161 17.9


Jul 5th, 2005
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 10,C,11 2,M,20 K,A,3,F 14,7,O 22,19,P D,15,G,8 L,18,J,13 1,H,N,16 5,12,6 E,9,Q,17 Total Avg
1 SkyLight Barkli  RU  E 14 19 20 21 16 18 17 18 16 24 183 18.3