supported by:
Vigil Logo


National
Skydiving
League

226 Pecan Street
Deland FL 32724
tel: (386) 801-0804

© 2003 - 2019
All Rights Reserved


supported by:
In Time Scoring


Valid HTML Valid CSS!

China Women - AAA Class

China Women

Members: Hanyue Dai, Yefeng He, Ding Jianping, Xia Ling, Zhang Ling, Siwei Liu, Yating Long, Miao Mengyi, Wanyu Mo, Yu Pei, Yaqi Wan, Liran Wang, Xiaoli Ye, Lou Yu, Wang Yujiao

Apr 18th, 2019
IFS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class M,K,D,14 Q,4,5 P,E,9,15 3,N,G,2 6,1,8 F,12,11 13,22,J H,L,B,18 O,20,A,17 21,7,19 Total Avg
1 China  CN  E 31 -3 26 -1 31    22 -2 23    24    22 -1 30 -3 22 -3 23 -2  254 25.4


Oct 26th, 2018
IFS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class K,17,J,21 4,H,F,11 18,L,16 5,M,O,C N,8,P,19 6,9,10 D,12,15 Q,B,G,22 20,E,14 7,3,2 Total Avg
1 China  CN  E 22 -1 20 -3 20    28 -2 23    22 -2 18 -1 24    20 -1 21     218 21.8
Roster: Yating Long, Wanyu Mo, Yaqi Wan, Liran Wang


Oct 20th, 2017
IFS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 16,P,12 2,8,H 22,20,3 15,D,4 A,J,6,L 7,M,19 5,Q,21 18,B,17 G,14,C,N K,E,10,11 Total Avg
1 China 4-way Red  CN  E 11 -6 15 -4 13 -2 15    20 -5 20 -1 17    14 -1 15 -5 17    157 15.7
Roster: Xia Ling, Yating Long, Wanyu Mo, Liran Wang


Dec 2nd, 2014
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Avg
Rank AAA Class Q,5,6 F,22,18 19,8,21 4,16,K 14,A,H,17 B,12,E,3 O,J,15,L C,20,N,G M,9,P,7 Total Avg
1 China Women  CN  E 11 9 9 13 10 12 14 12 19 109 12.1
Roster: Hanyue Dai, Yefeng He, Siwei Liu, Yu Pei, Xiaoli Ye


Dec 5th, 2012
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Avg
Rank AAA Class 5,12,E 6,D,B,K O,8,7 N,13,18 10,21,M 19,H,11 C,G,1,A 20,9,15 16,F,P,Q Total Avg
1 China Women  CN  E 9 17 13 8 12 14 15 12 21 121 13.4


Aug 3rd, 2010
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Avg
Rank AAA Class 10,7,12 3,11,5 J,M,Q,P,L 19,1,13 N,18,20 K,17,8 2,15,H 4,D,6 O,E,9,G Total Avg
1 China  CN  E 9 9 17 5 6 6 11 8 15 86 9.6