Home page

supported by:
Vigil Logo


National
Skydiving
League

226 Pecan Street
Deland FL 32724
tel: (386) 801-0804

© 2003 - 2024
All Rights Reserved


supported by:
In Time Scoring


Valid HTML Valid CSS!

China - AA Class

China

Members: Li Chen, ZiXiang Chen, Jianping Ding, Feng Feng, Liu Hu, Min Jia, Yiyao Li, Xia Ling, Yafei Liu, Yu Lou, Longxiang Meng, Xin Tao, Yujiao Wang, Jian Xiao, Liang Yin, Hao Zhang, Hongwei Zhang, Ling Zhang, Rulin Zhang, Jiexiao Zhou, Laiming Zhu, Meng Zhu, DeJun Zou

Apr 17th, 2024
IFS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 8,C,7 K,G,12,B 6,4,H 20,1,5 15,10,A F,O,P,21 19,M,9 J,13,E,22 16,3,N L,Q,D,18 Total Avg
1 China  CN  E 25    27    26    24    22    33 -4 29 -2 25 -1 20 -3 30     261 26.1
Roster: ZiXiang Chen, Hao Zhang, Rulin Zhang, DeJun Zou


Nov 1st, 2019
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class H,O,Q,K,16 L,6,G,2 C,14,A,N 19,F,20 D,J,P,9 M,7,E,4 18,15,B 10,5,17 21,3,11 1,12,8 Total Avg
1 China 4-way Open  CN  E 19 17 22 19 33 22 17 17 15 13 194 19.4


Oct 8th, 2019
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 13,11,16 P,22,4 O,7,21 9,20,G 18,15,L K,10,3 6,14,C 1,M,A,17 F,D,Q,8 2,5,E Total Avg
1 China  CN  E 12 -1 17    19    17 -1 14 -1 13 -1 16    20    24    15 -1 167 16.7
Roster: Min Jia, Yu Lou, Longxiang Meng, Jiexiao Zhou, Laiming Zhu


Oct 26th, 2018
IFS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class K,17,J,21 4,H,F,11 18,L,16 5,M,O,C N,8,P,19 6,9,10 D,12,15 Q,B,G,22 20,E,14 7,3,2 Total Avg
1 China  CN  E 27 -1 23 -2 22    32 -2 25    22 -2 20 -1 29    24    23    247 24.7


Nov 23rd, 2017
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 Total Avg
Rank AAA Class P,10,19 8,1,2 G,13,15 21,Q,12 5,11,9 L,4,17 20,3,14 D,F,M,C,O Total Avg
1 China  CN  E 11 10 11 13 10 10 11 29 105 13.1


Oct 20th, 2017
IFS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 16,P,12 2,8,H 22,20,3 15,D,4 A,J,6,L 7,M,19 5,Q,21 18,B,17 G,14,C,N K,E,10,11 Total Avg
1 China 4-way Gold  CN  E 19 -2 18 -3 16 -3 18 -3 26 -2 22 -2 19 -2 18 -1 22 -3 20 -1 198 19.8
Roster: Min Jia, Yiyao Li, Yu Lou, Laiming Zhu


Sep 12th, 2016
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 12,A,16 18,15,O 1,F,E,C 17,B,14 10,2,20 21,11,G J,5,19 L,M,K,7 D,8,4 3,13,Q Total Avg
1 China  CN  E 14    15    21    15 -1 12 -1 11 -2 16    24    12 -2 12 -1  152 15.2
Roster: Yafei Liu, Yu Lou, Yujiao Wang, Liang Yin, Laiming Zhu


Sep 7th, 2015
FS4
1 2 3 4 5 6 7 Total Avg
Rank AAA Class D,7,10 8,J,P,18 20,15,4 M,E,F,1 12,H,G,16 14,K,5 21,B,N,O Total Avg
1 China FS4  CN  E 15 13 14 24 16 15 21 118 16.9


Jun 20th, 2015
FS4
1 2 3 4 5 Total Avg
Rank AAA Class 2,H,4 11,8,C G,17,10 D,12,N,P 14,1,A Total Avg
1 China 1  CN  FSL 17 16 12 14 15 74 14.8
Roster: Feng Feng, Xia Ling, Xin Tao, Jian Xiao, Meng Zhu (Video)


Oct 13th, 2013
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 Total Avg
Rank AAA Class 7,16,E 17,12,H C,O,G,19 9,L,D,13 5,11,F 6,3,A M,21,18 1,20,J Total Avg
1 China  CN  E 17 14 21 21 16 16 17 16 138 17.3
2 China HN  CN  E 12 11 10 12 13 10 13 12 93 11.6


Mar 16th, 2013
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 6,17,15 B,11,16 18,N,22 9,4,F J,E,C,3 K,O,12,M 5,D,8 Q,13,14 G,7,H,10 1,20,21 Total Avg
1 China HN  CN  E 10 14 10 16 17 14 12 10 12 11 126 12.6


Dec 5th, 2012
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 Total Avg
Rank AAA Class 5,12,E 6,D,B,K O,8,7 N,13,18 10,21,M 19,H,11 C,G,1,A 20,9,15 Total Avg
1 China  CN  E 7 21 15 14 14 15 21 16 123 15.4


Aug 3rd, 2010
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 Total Avg
Rank AAA Class 10,7,12 3,11,5 J,M,Q,P,L 19,1,13 N,18,20 K,17,8 2,15,H 4,D,6 Total Avg
1 China  CN  E 12 13 30 13 12 14 14 14 122 15.3


May 23rd, 2009
FS4
1 2 3 4 5 6 Total Avg
Rank AA Class Q,N,13 18,7 B,11,L 15,21 M,A,H,G 4,1 Total Avg
1 China SCSL 13 13 13 9 25 11 84 14.0


Aug 9th, 2008
FS4
1 2 3 4 5 6 Total Avg
Rank AAA Class B,17,7 H,N,13,A 10,J,C,6 18,12,2 E,3,9 19,O,4 Total Avg
1 China  CN  E 7 9 8 5 9 8 46 7.7


Sep 1st, 1997
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 Total Avg
Rank AAA Class 13,Q,D,9 5,K,F,12 1,14,22 H,M,11,7 A,E,3,G 15,18,3 20,L,23 O,19,4 Total Avg
1 China  CN  E 8 2 5 5 3 2 6 4 35 4.4


Jul 1st, 1991
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 Total Avg
Rank AAA Class TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD Total Avg
1 China  CN  E 8 11 7 13 16 10 4 8 77 9.6


Sep 10th, 1989
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD Total Avg
1 China 4-way Open  CN  E 15 12 14 13 12 13 12 17 10 13 131 13.1


Aug 1st, 1987
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD Total Avg
1 China  CN  E 10 7 8 12 11 13 12 11 11 12 107 10.7